Polityka prywatności

DANE OSOBOWE:

 1. Pana/Pani dane osobowe w związku ze współpracą z TSN sp. z o. o. (w szczególności imię, nazwisko, adres, mail, numer telefonu) są przetwarzane przez TSN sp. z o. o. z siedzibą w Targowisku pod adresem Targowisko 422, 32-015 Kłaj, KRS nr: 0000080649, NIP: 5130000136, REGON: 356383011, mail: biuro@tsn.com.pl, tel.: 12 28 44 900 (“Administrator danych”).
 2. Celem przetwarzania jest:
  a. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1) – przyjęcie zamówienia, jego obsługa i realizacja umowy;
  b. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;
  c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Celem przetwarzania jest:
  a. podjęcie czynności zmierzających do udzielenia odpowiedzi na zapytania przedstawione w korespondencji mailowej lub inną drogą komunikacji;
  b. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy;
  c. realizacja umowy oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową, w szczególności z jej ustaniem;
  d. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  e. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przedstawienie oferty, przesyłanie newslettera) – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 1 rok po ich zakończeniu (dot. pkt 3a) lub 10 lat po ich zakończeniu (dot. pkt 3b-e), chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub dają mu uprawnienie przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności, o których mowa w pkt 3 powyżej.
 6. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne), organy państwowe.
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo:
  a. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
  b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  c. żądać dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  d. wnieść skargę do organu nadzorczego.


PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z witryny www.tsn.com.pl („Witryna”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią z Witryny.
 2. Witryna stosuje następujące pliki cookies:
  a. _GAT - nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku, jest używany tylko w celu ograniczenia liczby żądań, które należy wprowadzić do doubleclick.net;
  b. _gid – jest powiązany z Google Universal Analytics, przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony;
  c. _ga – jest powiązany z Google Universal Analytics, służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w Witrynie i służy do obliczania danych o użytkownikach, sesjach i kampaniach w raportach analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach, jednak okres ten może zostać zmieniony przez właścicieli witryn;
  d. cookie_notice_accepted - stanowi informację o akceptacji plików cookies;
  e. _icl_current_language - jest powiązany z wielojęzyczną wtyczką Wordpress z WPML, przechowuje wartość językową Witryny. Ma możliwość dopasowania okresu użytkowania i sposobu reakcji;
  f. _icl_visitor_lang_js - przechowuje przekierowany język.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu: a. zbierania danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu Witryny zgodnie z preferencjami klientów, b. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 4. Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej z Witryny. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
 5. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane
  także po zakończeniu korzystania przez Pana/Panią z Witryny. Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Witryny.

INFORMACJE KOŃCOWE
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania z Witryny lub jej funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@tsn.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 28 44 900.

Poznaj bliżej
naszą ofertę!

Przejdź do kontaktu