Maszyny dla przemysłu spożywczego

A A A A

TSN Maszyny dla przemysłu spożywczego

TSN Maszyny dla przemysłu spożywczego

Prasy do tłoczenia soku z owoców i warzyw

Prasy do tłoczenia soku z owoców i warzyw

Linie do przetwórstwa owoców i warzyw

Linie do przetwórstwa owoców i warzyw

Maszyny do sortowania owoców i warzyw

Maszyny do sortowania owoców i warzyw

Urządzenia dla winiarstwa

Urządzenia dla winiarstwa

Prasy do tłoczenia soku

Prasy do tłoczenia soku

Ogólne Warunki Sprzedaży TSN sp. z o.o. z siedzibą w Targowisku

 Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów stosowane przez TSN sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów, zwane dalej „OWS“, określają warunki umów sprzedaży i dostawy towarów przez TSN sp. z o.o. z siedzibą w Targowisku 422, 32-015 Kłaj, NIP 513-00-00-136, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000080649, zwaną dalej „TSN“, na rzecz przedsiębiorstw zwanych dalej „Klientem“.

1.2 Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ k.c.

1.3 Poniższe OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez TSN, chyba że w umowie, w formie pisemnej, postanowiono inaczej. Jeżeli Klient pozostaje z TSN w stałych stosunkach handlowych, przyjęcie poniższych OWS przy jednym zamówieniu/zleceniu oznacza rozszerzenie ich obowiązywania w stosunku do wszystkich przyszłych zamówień/zleceń i umów sprzedaży.

1.4. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów stosowane przez Klienta podlegają wyłączeniu, nawet jeżeli ich obowiązywaniu nie sprzeciwiono się w sposób wyraźny, chyba że TSN wyrazi, w formie pisemnej, zgodę na ich obowiązywanie.

1.5 Niniejsze OWS przedkładane są do wiadomości Klienta w chwili złożenia oferty przez TSN. OWS dostępne są również na stronie internetowej www.tsn.com.pl. Klient potwierdza pisemnie na zamówieniu/zleceniu, że otrzymał poniższe OWS. Jeżeli Klient nie przedłoży pisemnego oświadczenia o otrzymaniu OWS, TSN może wstrzymać dostawę towaru do chwili otrzymania takiego oświadczenia. W przypadku gdy niektóre postanowienia OWS okażą się bezskuteczne/nieważne, pozostałe są nadal wiążące. TSN i Klient wprowadzą regulacje, które będą w stanie zastąpić w sposób porównywalny, biorąc pod uwagę ich skutki gospodarcze, dotychczasowe bezskuteczne/nieważne postanowienia.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1. Oferty składane przez TSN podlegają przyjęciu bez wprowadzania jakichkolwiek zmian i uzupełnień.

2.2. Zawarcie umowy dochodzi do skutku poprzez złożenie przez Klienta, w odpowiedzi na ofertę TSN, zamówienia/zlecenia i potwierdzenie przez TSN, na piśmie, przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji wszelkie oferty TSN pozostają niewiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Dodatkowe ustalenia ustne wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

2.3. Oferty składane przez Klienta wymagają dla swej ważności wyraźnego pisemnego potwierdzenia ich przyjęcia przez TSN, w szczególności brak odpowiedzi ze strony TSN na złożoną przez Klienta ofertę, nie może być traktowany jako przyjęcie oferty, również w przypadku, gdy TSN pozostaje z Klientem w stałych stosunkach handlowych.

3. Dostawa i terminy dostawy

3.1 Zakres dostawy jest określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji.

3.2 Dostawy realizowanie są – z zakładu/miejsca wysyłki/oddziału lub magazynu TSN, na zasadzie EXW w rozumieniu reguł handlowych Incoterms, na koszt i odpowiedzialność Klienta, chyba że Klient wyda na piśmie inną dyspozycję i dyspozycja ta zostanie zaakceptowana na piśmie przez TSN.

3.3 Ubezpieczenia towaru od szkód powstałych podczas transportu z zakładu/miejsca wysyłki/oddziału lub magazynu TSN do miejsca ustalonego jako miejsce przeznaczenia, TSN może dokonać na życzenie Klienta, z uwzględnieniem warunków ubezpieczeń transportowych stosowanych powszechnie w tej branży. W takim przypadku TSN obciąży Klienta powstałymi kosztami, jednak nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowy ubezpieczenia. Szkody powstałe podczas transportu powinny zostać wskazane przez Klienta pisemnie natychmiast przy odbiorze towaru.

3.4. Terminy dostaw są wiążące, jeżeli zostaną jako takie określone przez TSN w sposób wyraźny na piśmie.

3.5. Termin dostawyrozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy wszystkie szczegóły dotyczące dostawy zostały uzgodnione i gdy Klient spełni wszystkie warunki dostawy oraz wpłaci zaliczkę, jeżeli została ona uzgodniona. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, gdy najpóźniej ostatniego dnia uzgodnionego terminu dostawy TSN zgłosi Klientowi gotowość towaru do wysyłki/wydania. Jeżeli TSN dostarcza towar Klientowi w swoim zakresie, termin dostawy zostaje dotrzymany, gdy najpóźniej w ostatnim dniu uzgodnionego terminu dostawy, towar opuści zakład/miejsce wysyłki/oddział/magazyn TSN.

3.6 Dopuszcza się częściowe dostawy i rachunki/faktury, chyba że Klient wyda na piśmie inną dyspozycję i dyspozycja ta zostanie na piśmie zaakceptowana przez TSN.

3.7 Jeżeli TSN, z przyczyn leżących po jej stronie, nie będzie w stanie dochować uzgodnionego terminu dostawy, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie i określenia nowego terminu dostawy (nowy termin dostawy). Jeżeli opóźnienie w dostawie towaru przekracza 21 dni i powoduje, że zakup towaru stał się dla Klienta bezprzedmiotowy, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w części dotyczącej niedostarczonego towaru. Nowy termin dostawy uważa się za wiążący, jeżeli Klient nie odstąpi od umowy sprzedaży w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia o opóźnieniu dostawy i wyznaczeniu nowego jej terminu.

3.8 Przypadki działania siły wyższej/zakłócenia w działalności zakładu, jak np. uszkodzenia maszyn, trudności z pozyskaniem surowców, opóźniona dostawa istotnych surowców, awarie w zakładzie własnym lub w zakładzie podwykonawcy, lokaut, strajk, pożar, eksplozja, powódź, wojna, niepokoje, powstania, ograniczenia wywozu, opóźnienia w odprawie celnej towaru, zajęcie i wyłączenie ważnego środka pracy, ograniczenia w dostawie prądu oraz inne przyczyny niezależne od TSN, zwalniają TSN od dochowania terminu dostawy. TSN jest jednak zobowiązana do dostarczenia towaru z zachowaniem nowego terminu dostawy uwzględniającego przesunięcie dostawy o czas trwania zakłóceń w działalności zakładu/działania siły wyższej, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od ustąpienia przeszkód. Nie dotyczy to przypadków, gdy TSN pomimo podjęcia wszelkich adekwatnych wysiłków nie będzie w stanie zrealizować dostawy.

3.9 Dochodzenie przez Klienta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki/opóźnienia/niemożności realizacji dostawy itd. podlega wyłączeniu. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej TSN nie dotyczy szkód powstałych w wyniku działania umyślnego.

3.10 Odbiór towaru przez Klienta nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez TSN gotowości towaru do wysyłki/wydania, a w przypadku gdy TSN w swoim zakresie dostarcza towar Klientowi w ciągu 4 godzin od momentu przywozu towaru do miejsca przeznaczenia.

3.11 TSN jest uprawniona, według swojego uznania, do przechowywania lub oddania zamówionego towaru na przechowanie, w każdym przypadku na koszt i ryzyko Klienta, jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru będzie dłuższe niż 2 dni, a w przypadku gdy TSN dostarcza towar Klientowi w swoim zakresie, w ciągu 4 godzin od momentu przywozu towaru do miejsca przeznaczenia. Ponadto TSN jest uprawniona do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 20 % ceny sprzedaży, jeżeli odbiór towaru opóźni się o ponad dwa tygodnie oraz do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Poza tym TSN jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu ośmiu tygodni, od dnia wystąpienia opóźnienia.

3.12 W przypadku zawarcia umowy ramowej, gdy terminy dostawy, jej wielkość lub terminy jej odbioru itp. nie zostały uzgodnione, TSN ma prawo, w ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji, do żądania od Klienta podania brakujących danych (terminy dostawy itd.). Jeżeli Klient nie spełni tego żądania w ciągu 21 dni, TSN jest uprawniona, po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 14-dniowego terminu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i dochodzenia odszkodowania.

3.13 Jeżeli na podstawie szczególnych ustaleń uzgodniono wymóg przeprowadzenia odbioru technicznego towaru, odbiór ten zostanie przeprowadzany przez Klienta i na jego koszt, w zakładzie TSN. W przeciwnym wypadku odbiór zostanie przeprowadzony przez TSN na koszt Klienta w jego zakładzie. Jeżeli Klient pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu nie dokona odbioru technicznego towaru, TSN jest uprawniona do wysłania towaru do Klienta lub przechowywania go w miejscu i sposób przez siebie wybrany, na koszt i ryzyko Klienta oraz uznania, iż towar został odebrany przez Klienta bez zastrzeżeń albo do odstąpienia od umowy sprzedaży i dochodzenia odszkodowania.  

3.14 Klient nie może odmówić odbioru towaru, jeżeli wady towaru są nieistotne.

4. Przejście ryzyka

Ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia/uszkodzenia towaru oraz korzyści i ciężary związane z towarem przechodzą na Klienta najpóźniej w momencie wysłania towaru z zakładu/miejsca wysyłki/oddziału lub magazynu TSN, a jeżeli Klient odbiera towar we własnym zakresie – najpóźniej w momencie wydania towaru Klientowi, a gdy TSN wykonuje transport towaru w swoim zakresie – w momencie przywozu towaru do miejsca przeznaczenia. Jeżeli wysyłka/odbiór towaru opóźni się z przyczyn leżących po stronie Klienta lub na skutek okoliczności, za które TSN nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia/uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w momencie, gdy TSN poinformuje Klienta o gotowości towaru do wysyłki/wydania, a w przypadku gdy TSN wykonuje transport w swoim zakresie, w momencie przywozu towaru do miejsca przeznaczenia.

5. Ceny i warunki płatności

5.1 Podawane przez TSN ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury/rachunku. Ceny obowiązują loco zakład/miejsce wysyłki/oddziału lub magazynu TSN, z wyłączeniem opakowania. Koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia zostaną naliczone osobno.

5.2 Dostawy realizowane są według cen podanych w każdorazowych potwierdzeniach przyjęcia zlecenia/zamówienia do realizacji.

5.3 Przy zamówieniach/zleceniach o wartości powyżej 1.500,00 € TSN zastrzega sobie prawo żądania zapłaty jednej trzeciej ceny po przedłożeniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia/zamówienia do realizacji, dalszej jednej trzeciej ceny po przekazaniu informacji o tym, że towar jest gotowy do wysyłki/odbioru oraz pozostałej kwoty po odbiorze towaru, z zastrzeżeniem na rzecz TSN prawa do żądania przedstawienia zabezpieczenia płatności w formie poręczenia. Jeśli z przyczyn niezależnych od TSN nastąpi opóźnienie dostawy, TSN może także przy zleceniach o wartości do 1.500,00 € żądać zapłaty w formie zaliczki dwóch trzecich ceny.

5.4 Jeżeli po upływie czterech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji wystąpi podwyżka cen materiałów/surowców, wynagrodzeń lub wysokości podatków, danin publicznych itd., TSN jest uprawiona do odpowiedniego wyrównania swoich cen. Zaliczki i przedpłaty nie mają wpływu na wysokość cen, zostaną one zaksięgowane, a następnie odliczone od końcowej ceny towaru. Jeżeli podwyżka będzie wyższa niż 5 % ustalonej ceny sprzedaży, Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez prawa do wypłaty odszkodowania.

5.5 Termin płatności zostanie podany na fakturze/rachunku. W przypadku braku określenia terminu płatności na fakturze/rachunku, termin płatności wynosi 14 dni i liczony jest od daty wystawienia faktury/rachunku.

5.6 Faktura/rachunek zostanie przekazana Klientowi wraz z dostawą towaru. Uznaje się ją za doręczoną w chwili odbioru towaru, chyba że Klient zgłosi brak doręczenia faktury/rachunku niezwłocznie, nie później jednakże niż w ciągu 2 dni od dnia odbioru towaru. W takim przypadku TSN wystawi niezwłocznie duplikat faktury/rachunku, a Klient potwierdzi pisemnie jego otrzymanie. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TSN na piśmie o odbiorze towaru. Jeżeli Klient nie dopełni tego obowiązku i TSN nie posiada innych dowodów dokumentujących datę odbioru towaru, towar uważa się za odebrany przez Klienta, najpóźniej ósmego dnia, licząc od dnia, w którym towar opuścił zakład/miejsce wysyłki/oddział/magazyn TSN.

5.7 Klient dokonuje płatności przelewem na numer rachunku bankowego TSN podany na fakturze/rachunku. Za datę płatności uważa się dzień, w którym płatność ta zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym TSN. Koszty przelewu bankowego i inne koszty związane z płatnością ponosi Klient.

5.8 Wierzytelność przysługująca TSN staje się wymagalna po upływie terminu płatności, niezależnie od zaistnienia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi, odszkodowawczych lub roszczeń z innego tytułu. Zapłata wierzytelności następuje bez możliwości zastrzeżenia przez Klienta prawa do jej zwrotu.

5.9 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności TSN jest uprawniona do naliczenia w stosunku rocznym odsetek w wysokości 5 punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dniu terminu zapłaty. Poza tym Klient jest zobowiązany do pokrycia w całości wszelkich kosztów dochodzenia należności powstałych po stronie TSN, w tym kosztów postępowania przedprocesowego do wysokości 10 % kwoty należnej wierzytelności.

5.10 Klient ma prawo do dokonania potrącenia z wierzytelnościami wzajemnymi, o ile roszczenie Klienta zostało pisemnie uznane przez TSN lub zasądzone prawomocnym wyrokiem. Wyłącza się prawo Klienta do wstrzymania przez niego zapłaty należności oraz dokonywania jakichkolwiek odliczeń bez pisemnej zgody TSN.

5.11Jeśli po zawarciuumowy sprzedaży ujawnią się okoliczności mogące spowodować obniżenie zdolności kredytowej/wypłacalności Klienta i/lub Klient zalega z płatnością dwóch lub więcej kolejnych rat i/lub kwota, z jaką zalega Klient przekracza 10 % ceny sprzedaży/dostawy, wszystkie zobowiązania wobec TSN stają się natychmiast wymagalne. Ciężar dowodu w zakresie wypłacalności obciąża Klienta. Regulacja wynikająca z art. 458 k.c. pozostaje nienaruszona. Wystąpienie tego typu okoliczności uprawnia TSN do wykonania niezrealizowanych jeszcze dostaw dopiero po zapłacie przez Klienta zaliczki lub po ustanowieniu przez niego zabezpieczenia. TSN uprawniona jest ponadto do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie 14 – dniowego terminu wyznaczonego Klientowi dodatkowo do wykonania zobowiązania, pod rygorem odstąpienia od umowy. TSN może również bez wyznaczania terminu dodatkowego, bądź po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Powyższe zasady znajdują zastosowanie również w sytuacji, kiedy kredyt kupiecki nie może zostać ubezpieczony przez TSN lub gdy z przyczyn nie leżących po stronie TSN umowa ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego została rozwiązana.

5.12 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, TSN nie jest zobowiązana do realizacji kolejnych dostaw z tytułu jakiejkolwiek umowy. Płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej wierzytelności wraz z odsetkami i innymi kosztami. Regulacja ta wyłącza prawa Klienta wynikające z art. 451 k.c.

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1 Do chwili zapłaty przez Klienta całej ceny, TSN zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru. W przypadku działań Klienta sprzecznych z umową, zwłaszcza opóźnienia w zapłacie, TSN jest uprawniona do żądania zwrotu towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności, bez uprzedniego wyznaczania dodatkowego terminu płatności. Klient jest zobowiązany, według wyboru TSN, do dostarczenia towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności, na własny koszt, do magazynu TSN lub innego wskazanego przez TSN miejsca albo zapewnienia TSN dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się ten towar oraz pokrycia kosztów jego załadunku i transportu. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje tylko w przypadku, gdy TSN w sposób wyraźny oświadczy na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.Jeżeli TSN odstąpi od umowy sprzedaży, przysługuje jej prawo żądania od Klienta wynagrodzenia za używanie, zużycie i uszkodzenie towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności. Powyższe nie wyklucza prawa TSN do dochodzenia wobec Klienta roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

6.2 W okresie obowiązywania zastrzeżenia prawa własności towaru Klient jest zobowiązany do przechowywania tego towaru, na swój koszt, w stanie nienaruszonym, chronienia go przed dostępem osób trzecich oraz do ubezpieczenia towaru na rzecz TSN, w szczególności od szkód związanych z transportem, montażem, uszkodzeniem maszyn, pożarem, włamaniem z kradzieżą oraz zalaniem jak również przedłożenia polisy ubezpieczenia na żądanie TSN. W dalszej kolejności Klient zobowiązuje się zapewnić TSN lub osobom przez nią umocowanym, w każdej chwili, bezpłatny i wolny dostęp do pomieszczeń, w których znajduje się towar obciążony zastrzeżonym prawem własności.

6.3 Zmiana lokalizacji towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności wymaga uprzedniej pisemnej zgody TSN i może zostać przeprowadzona tylko przez pracowników TSN/osoby przez nią umocowane.

6.4 Klient nie jest uprawniony ani do ustanawiania zastawu na towarze obciążonym zastrzeżeniem prawa własności, ani do dokonywania przewłaszczenia tego towaru na zabezpieczenie. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TSN o zajęciu jak również skonfiskowaniu lub innych czynnościach dokonanych przez osoby trzecie w stosunku do towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności. Klient jest także zobowiązany do natychmiastowego podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem ochrony interesów TSN.

6.5 Zastrzeżenie prawa własności nie narusza postanowień dotyczących przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności.

6.6 Na wypadek wygaśnięcia prawa własności/współwłasności TSN do towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności na skutek obróbki/przeróbki towaru itp., uzgadnia się niniejszym, że prawo własności przysługujące Klientowi na całości nowopowstałego towaru, przechodzi na rzecz TSN w takim stosunku, w jakim wartość wierzytelności TSN pozostaje do wartości pozostałych przerobionych rzeczy. Kosztami ewentualnego magazynowania obciążony zostanie Klient.

6.7Na wypadek połączenia w wyniku zabudowy dokonanej przez Klienta lub na jego zlecenie towarów obciążonych zastrzeżeniem prawa własności z nieruchomością osoby trzeciej w taki sposób, że staną się one częścią składową tej nieruchomości, uzgadnia się niniejszym, iż Klient przenosi na TSN wszystkie wierzytelności przyszłe, jakie będą mu przysługiwać wobec osoby trzeciej albo innej osoby, której to będzie dotyczyć, tytułem wynagrodzenia wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi, nie wyłączając roszczenia o ustanowienie hipoteki na poczet zabezpieczenia roszczeń.

6.8 Na wypadek połączenia w wyniku zabudowy towarów obciążonych zastrzeżeniem prawa własności z nieruchomością Klienta w ten sposób, że staną się one częścią składową nieruchomości, uzgadnia się niniejszym, iż Klient przenosi na TSN wszystkie wierzytelności przyszłe powstałe w wyniku zbycia nieruchomości lub wynikających z niej praw wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi do wysokości wartości faktury/rachunku TSN dokumentującej sprzedaż towaru obciążonego zastrzeżeniem prawa własności.

6.9 W przypadku, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo otwarcia postępowania upadłościowego lub układowego dotyczącego majątku Klienta lub zajęcia towarów obciążonych zastrzeżeniem prawa własności na rzecz TSN, Klient jest zobowiązany do oznaczenia tych towarów na swój koszt w taki sposób, aby zastrzeżenie prawa własności na rzecz TSN było widoczne. Klient jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TSN o zaistniałych okolicznościach oraz do współpracy z TSN celem ochrony i zabezpieczenia praw TSN.

6.10 Jeśli zastrzeżenie prawa własności lub cesja – zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu, w którym znajduje się towar obciążony zastrzeżeniem prawa własności – są nieważne/bezskuteczne, zastosowanie znajduje zabezpieczenie, które według prawa obowiązującego w tym miejscu odpowiada najbliżej pod względem skutków prawnych zastrzeżeniu prawa własności lub cesji. Jeśli jest to konieczne Klient zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznie wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem zabezpieczenia praw TSN w tym zakresie.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi

7.1 Klient jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilości natychmiast po dokonaniu jego odbioru/dostarczeniu do miejsca przeznaczenia. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru w postaci braków ilościowych lub uszkodzeń, Klient jest zobowiązany do dokonania odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym/potwierdzeniu odbioru dostawy, a adnotacja ta musi zostać podpisana przez kierowcę/kuriera realizującego dostawę. Kopię listu przewozowego/potwierdzenia odbioru dostawy wraz z pisemnym powiadomieniem o stwierdzeniu wad należy niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego przesłać do TSN, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi.  

7.2 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jakości towaru w terminie siedmiu dni od dnia jego odbioru/dostarczenia do miejsca przeznaczenia. W przypadku stwierdzenia wad Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym TSN na piśmie. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zgłosi wady jakościowej towaru w terminie trzech dni od dnia jej wykrycia, jednakże nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru /dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.

7.3 W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Klienta lub przez upoważnioną przez niego osobę trzecią, reklamacje dotyczące wad ilościowych i jakościowych, w tym uszkodzenia towaru, nie będą uwzględniane przez TSN.

7.4 Powiadomienia, o których mowa w pkt. 7.1 i 7.2 muszą zostać przedłożone TSN na piśmie wraz z załącznikami w formie zdjęć/próbek, ze szczególnym uwzględnieniem opisu rodzaju wady oraz sposobu i daty jej wykrycia, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi.

7.5 TSN jest uprawniona do zbadania wad, o wystąpieniu których została poinformowana, w miejscu w którym towar ten się znajduje lub w miejscu wskazanym przez TSN. Klient jest zobowiązany do zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli towaru w sposób niezakłócony, w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się towar i/lub do niezwłocznego odesłania towaru, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, na adres wskazany przez TSN, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy TSN nie uzna reklamacji, zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta wszelkimi kosztami powstałymi w związku ze zgłoszeniem wystąpienia wady.

7.6 Jeżeli TSN uzna reklamację za zasadną, dokona – w najwcześniej możliwym terminie, przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych swoich dostawców oraz pozostałych ciążących na niej zobowiązań, jednakże nie później niż w ciągu 60 dni liczonych od momentu zgłoszenia reklamacji, a w przypadku przeprowadzenia kontroli towarów wskazanej w pkt. 7.5, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia zakończenia kontroli towarów – uzupełnienia towarów o brakujące części lub elementy – w przypadku stwierdzenia wady ilościowej, zaś w przypadku stwierdzenia wady jakościowej – dokona, według swego wyboru, albo naprawy wadliwego towaru (jego części), albo wymiany na towar niewadliwy. Reklamowany towar, który zostanie wymieniony na niewadliwy, należy niezwłocznie zwrócić do TSN. W przypadku nieskutecznego usunięcia wad dopuszcza się obniżenie ceny o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ceną zakupu i wartością wadliwego towaru. Wyłącza się odpowiedzialność za szkody wynikające z wad oraz możliwość odstąpienia od umowy.

7.7 Klient ponosi koszty powstałe w związku z przeniesieniem towaru, bez uzgodnienia z TSN, do miejsca innego niż miejsce przeznaczenia.

7.8 TSN jest uprawniona do powstrzymania się od spełnienia roszczeń z tytułu rękojmi do momentu uregulowania wszelkich wymagalnych roszczeń przysługujących TSN wobec Klienta.

7.9 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają natychmiast, w przypadku gdy Klient dokona, bez zgody TSN, ulepszeń, napraw wadliwego towaru itp., a najpóźniej po upływie roku od dnia, w którym towar został wydany Klientowi.

7.10 Wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi w stosunku do towarów używanych i towarów, które ulegają przedwczesnemu zużyciu na skutek swoich właściwości lub sposobu ich użytkowania.

7.11 Wada towaru nie występuje:

a) gdy dostarczony towar używany jest w połączeniu z dostępnymi już wcześniej u Klienta lub nabytymi od osób trzecich towarami, w tym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o ile uszkodzenie nie wynikło z przyczyn leżących po stronie TSN. Jeżeli TSN potwierdziła na piśmie kompatybilność towaru z obcymi produktami, potwierdzenie dotyczy wersji produktu aktualnej w momencie składania potwierdzenia, a nie jego wcześniejszych lub przyszłych wersji (Update lub Upgrade),

b) gdy i o ile uszkodzenie wynika z faktu, iż Klient nie zadbał o dopełnienie wymogów technicznych, zawartych w dokumentacji TSN.

7.12 TSN odpowiada za funkcjonalność i przydatność towaru do określonego zastosowania tylko w przypadku, gdy udzieliła w tym zakresie wyraźnego zapewnienia oraz, o ile Klient udzielił wszelkich informacji niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

7.13 Do momentu podjęcia ostatecznej decyzji w przedmiocie rękojmi, Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania towaru tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zagubieniu.

7.14 Odpowiedzialność TSN z tytułu rękojmi za wady jakościowe i ilościowe ogranicza się do obowiązków określonych w OWS.

8. Odpowiedzialność

8.1 TSN nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, nadmiernego lub nieprzepisowego zastosowania, używania lub czyszczenia towaru, naturalnego zużycia towaru, niewłaściwego i niedbałego obchodzenia się z towarem, zastosowania nieodpowiednich surowców, nieodpowiedniego ulokowania towaru lub zastosowania niewłaściwego podłoża, na którym towar posadowiono, braku dbałości o stabilność dostaw lub nieodpowiednie zaopatrzenie w energię elektryczną, wpływu czynników chemicznych, elektromechanicznych lub elektrycznych, wpływu warunków pogodowych i wszystkich innych oddziaływań sił natury itp. Wyklucza się też odpowiedzialność TSN w przypadku wystąpienia skutków będących następstwem działań podjętych przez Klienta lub osobę trzecią, polegających na wprowadzeniu, bez zgody TSN, nieodpowiednich przeróbek lub niefachowych napraw towaru.

8.2 TSN nie odpowiada za szkody, które powstały podczas załadunku i rozładunku towaru, są nieprzewidywalne i nietypowe dla tego rodzaju umów oraz za szkody pośrednie, w tym za przerwy w produkcji, utracone zyski (lucrum cessans), zwiększone zużycie materiałów itd. Odpowiedzialność TSN ograniczona jest do normalnych następstw i typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia przez TSN, do wysokości rzeczywistej straty (damnum emergens) i nie może przekraczać 5 % wartości dostawy towaru, której szkoda dotyczy.

8.3 Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do TSN ograniczone są do przypadków rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

9. Miejsce wykonania umowy i właściwość sądu

Miejscem wykonania umowy jest siedziba TSN, a w zakresie dostawy – zakład/miejsce wysyłki, oddział lub magazyn TSN. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby TSN. TSN jest jednakże uprawniona do wniesienia pozwu także w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Klienta.

10. Pozostałe postanowienia

10.1 W przypadku rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy sprzedaży TSN jest uprawniona w szczególności do zabrania towaru z pomieszczeń Klienta/osoby trzeciej i do żądania odpowiedniego wynagrodzenia za pogorszenie stanu towaru, jego używanie, zużycie, zniszczenie itd.

10.2 Cesja praw lub przeniesienie zobowiązań Klienta wynikających z umowy sprzedaży są niedozwolone bez pisemnej zgody TSN.

10.3 Jeśli towar jest sprzedawany wraz z urządzeniem elektronicznym, Klientowi przyznane zostanie w osobnej umowie prawo do odpłatnego używania należącego do tego towaru oprogramowania, bez prawa do dalszego rozporządzania tym prawem.

10.4 Wszelkie obowiązki związane z eksportem towaru obciążają Klienta, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakładają te obowiązki na TSN.

10.5 TSN zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich dokumentów przekazywanych Klientowi, w tym do kosztorysów, rysunków, opisów, wzorów, koncepcji systemu i innych dokumentów związanych z ofertą. Dokumentów tych nie wolno, bez zgody TSN, przekazywać, publikować, kopiować itd. oraz w inny sposób udostępniać osobom trzecim. Dokumenty te wraz z kopiami należy niezwłocznie zwrócić TSN na każde jej żądanie lub gdy umowa sprzedaży nie zostanie zawarta/zostanie rozwiązana. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności treści umowy sprzedaży oraz wszelkich danych, informacji itp., jakie uzyskał w związku z prowadzeniem negocjacji, zawarciem i realizacją umowy sprzedaży. Klientowi nie wolno przekazywać osobom trzecim, ani wykorzystywać dla własnych celów tajemnic przedsiębiorstwa TSN.

10.6 Dane zawarte w dokumentach związanych z ofertą, jak np. dane dotyczące wymiarów, wagi, objętości, zapotrzebowania na siłę i wydajność są miarodajne wtedy, gdy wskazano w sposób wyraźny, na piśmie, że są one wiążące. TSN zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w okresie trwania dostawy, jeżeli funkcje i wygląd przedmiotu zakupu nie ulegną w związku z tym zasadniczej zmianie.

10.7 Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia/zleceniado realizacji nie określa zgodności towaru z określoną normą ani nie zawiera opisu pożądanej jakości towaru, do spełnienia świadczenia wystarczająca jest dostawa towaru średniej jakości.

10.8 Atesty i certyfikaty należy dołączyć do towaru, o ile wymóg taki został zawarty w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia/zlecenia do realizacji. TSN ponosi odpowiedzialność za to, by dołączone atesty i certyfikaty odnosiły się do zamówionego towaru. TSN nie sprawdza informacji zawartych w atestach i certyfikatach, które są niezależne od TSN.

10.9 Klient potwierdza i gwarantujepoprzez złożone zamówienie/zlecenie, że udostępnione przez niego dokumenty, projekty, wzory, designy, logo, znaki towarowe albo firmowe jak również oznaczenia itp., mogą być używane przez TSN, a w szczególności że posiada wszelkie konieczne w tym zakresie zgody osób trzecich. Klient wyraża niniejszym zgodę na to, aby TSN publikowała w miarę swoich potrzeb sporządzone przez nią dla Klienta projekty, wzory, designy itp., w prospektach, ogłoszeniach, na stronach internetowych itp. Jeśli któreś z oświadczeń/przyrzeczeń Klienta okaże się być nieprawdziwe i/lub w związku z tym zostaną naruszone prawa osób trzecich i/lub Klienta, wynikające z przepisów prawa autorskiego/prawa własności przemysłowej/prawa cywilnego lub innych przepisów prawa, TSN jest uprawniona do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 100.000,00 za każdy przypadek naruszenia prawa. Prawo do naliczenia kary umownej nie wyklucza prawa TSN do dochodzenia od Klienta odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10.10 We wszystkichsprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów oraz inne konwencje międzynarodowe, nie znajdują zastosowania.

Targowisko, dnia 01.06.2014